Llibre blanc de l’Activitat Física

Resultat d’un estudi dut a terme durant l’any 1989 on es fa una estimació del ni vell d’activitat física de la població de Catalunya i, d’altra banda, s’analitzen les principals actituds i motivacions de la població de Catalunya respecte a a quest hàbit. El primer capítol fa veure la relació existent entre l’activitat física i les malalties més freqüents a les societats desenvolupades.

Autores: Balius R, Vallbona R.

Editorial: 

Lugar: Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, Barcelona

Año de publicación: 1990

Volver